Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Học phí 2023-2024
QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An.
/Uploads/4018/files/10-2024_Q%c4%90-UBND_05-03-2024_Q%c4%90%20tri%e1%bb%83n%20khai%20NQ%20c%e1%bb%a7a%20H%c4%90ND%20t%e1%bb%89nh%20v%e1%bb%81%20m%e1%bb%a9c%20thu%20h%e1%bb%8dc%20ph%c3%ad%202023-2024_signed.pdf
Tác giả: Hồng Lý Nguồn: Trường THCS Đông Thạnh
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn