Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
Công khai theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục.
Trưởng THCS Đông Thạnh thực hiện công khai cuối năm học 2021-2022
/Uploads/4018/files/c%C3%B4ng%20khai%20TT36%20cu%E1%BB%91i%20n%C4%83m%2021-22.pdf
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn