Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.


 
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG Năm học 2021-2022
Căn cứ Kế hoạch số 354/KH – THCSĐT ngày 04/10/2020 của trường THCS Đông Thạnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022, Trường THCS Đông Thạnh xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021-2022 như sau:
/Uploads/4018/files/K%E1%BA%BE%20HO%E1%BA%A0CH%20GI%C3%81O%20D%E1%BB%A4C%202021-2022-%C4%91%C3%A3%20chuy%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%95i.pdf
Trường THCS Đông Thạnh
Địa chỉ: Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2dongthanhcg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsdongthanhcg.edu.vn